EF SØBYEN 10-14 / HUSORDEN

HUSORDEN

 
 
HUSORDEN FOR SØBYEN 10-14

Husorden vedtages endeligt på ordinær generalforsamling foråret 2017.

Husordenen tager udgangspunkt i at adfærd klares med henstillinger, mens det fælles bygningsmæssige håndteres med regler. Der skal være plads til forskellighed i livsformer, men også regler, der sikrer den fælles ejendom og dens fremtoning.

ADFÆRD OG GODT NABOSKAB

VIS HENSYN OG VÆR TOLERANTE

Vi har alle valgt at flytte ind i en etageejendom med den nærhed til naboer, som er en naturlig følge af denne beslutning. I fællesskab kan vi positivt få boformen til at fungere, hvis vi hver især er hensynsfulde og samtidig viser tolerance over for andres almindelige stilfærdige daglige livsførelse og gøremål. Tal med hinanden - så undgår vi, at småproblemer vokser til konflikter, og at vi skal have adfærdsregulerende regler.

Vi henstiller til, at støj, specielt i dagens ydertimer, begrænses mest muligt.

Vi henstiller også til, at rygere ikke udlufter lejlighederne i de sene aftentimer eller om natten, da røgen kan være til stor gene for beboere i andre lejligheder, hvis de sover for åbne vinduer. Anvend i stedet muligheden for at øge Genvex-systemets udluftningsstyrke (gæsteknappen), da røgen så vil blive ført til udluftningsventilerne på taget af længehuset, hvor den ikke er til gene for nogen.

Rygning på indendørs fællesarealer:
Et enkelt forbud: Det er ikke tilladt at ryge indendørs på fællesarealerne (opgange og kældre), hvilket også omfatter udluftning af tilrøgede lejligheder mod disse arealer.

DET FÆLLES BYGNINGSMÆSSIGE

Det er vigtigt, at alle er klar over og respekterer, at fremtoning og vedligeholdelse af bygningens ydre, altaner, terrasser og haver sammen med opgange, udearealer og lignende reguleres af ejerforeningen og grundejerforeningen jævnfør vedtægterne.

ALTANER OG HAVER

Hegn:
I forbindelse med haverne i stueetagen må der ikke opstilles faste hegn bortset fra lette trådhegn med en højde, der er lavere end hækkens højde og placeret på hækkens inderside. Trådhegn må ikke beskadige eller vanskeliggøre klipning af hækkene og ikke være synlige fra hækkens yderside.

Hække:
Havernes bøgehække skal holdes i en højde på maksimalt 1,8 m på vestsiden af længehuset og i en højde af 0,8 m på østsiden. Hvis ejeren af en stuelejlighed ønsker at afgrænse haven mod vest, er det tilladt at plante bøgehæk med en maksimal højde som øvrige hække på denne side af længehuset. Der skal dog være mulighed for at håndværkere m.fl. kan få adgang til haverne for at løse opgaver for ejerforeningen. Øvrig beplantning i haverne må ikke være højere end 1,8 m.

Det fremgår af grundejerforeningens vedtægter, at lejlighedsejere med have har det fulde ansvar for vedligeholdelsen af disse.

Ændringer i murværk m.v.:
Der må ikke foretages ændringer eller bores i ydervægge og vinduespartier, ved hverken have eller altaner. Ligeledes må der heller ikke opsættes genstande eller bores i vægge ved indgang. Der må heller ikke ske maling af ydervægge.
Ovenstående må ikke overtrædes, medmindre det sker efter skriftlig aftale med ejerforeningens bestyrelse.
Trælisterne på altanvæggene er af en særlig varmebehandlet type, som ikke må behandles med træbeskyttelse eller lignende.

Opbevaring, altankasser, afskærmning m.v.
Altaner og haver må ikke på skæmmende vis anvendes til oplagning af diverse effekter, og der må ikke opsættes reklamer, antenner, paraboler eller lignende. Det henstilles, at der ikke ophænges altankasser på rækværkene. Hvis henstillingen følges, undgår vi, at rækværkenes galvanisering og glaspartierne beskadiges eller får rustdannelser. Hvis altankasser alligevel ophænges, må det kun ske på indersiden af altanernes rækværk. Afskærmende markisestof må monteres på bagsiden af altanernes glaspartier, men kun i lys grå farve.

Trampoliner
Det er ikke tilladt at opstille trampoliner i haverne.

Brug af grill
Det er tilladt at anvende grill i haver og på altaner, hvis det sker på en måde, så generne for andre beboere er begrænsede. Det anbefales derfor, at der kun anvendes el- eller gasgrill for at undgå røg-gener.

Tunge genstande
Som følge af påvirkningen af bæreevnen, er det ikke tilladt at have vandfyldte badebassiner og lignende meget tunge genstande på altanerne.

NAVNESKILTE I OPGANGENE

Ejerforeningen opsætter ensartede holdere til navneskilte ved alle døre til lejlighederne. Kun disse holdere må anvendes til navneskilte. Navneskilte til montering i holderne bestilles og betales af ejerforeningen. Ved udlejning af en lejlighed betaler lejlighedens ejer dog for opsætning af nyt navneskilt til lejeren.

OPGANGENE IØVRIGT

Der må ikke ophænges ting på vægge og installationer i opgangene, men i et omfang, hvor det ikke generer passagen på trapperne, må der gerne stilles mindre genstande som fx krukker med blomster på gulvet ved lejlighedernes indgangsdøre.

Der må ikke henstilles ting i forgangene ved postkasserne. Al opbevaring sker i egen lejlighed eller i det til lejligheden tilhørende kælderrum.
 
Ejendommens kælder er en selvstændig brandsektion, hvorfor alle kælderdøre skal holdes lukket

EKSTRANØGLER

De enkelte lejlighedsejere bestiller og betaler ekstranøgler til lejlighederne gennem ejerforeningens bestyrelse (via hjemmesiden) - bestyrelsesformanden har det nødvendige “nøglekort”.

Det er vigtigt, at yderdørsnøgler til ejendommen ikke kommer i omløb blandt uvedkommende. Derfor skal nøgler, der udleveres til faste leverandører og lignende altid følges af en kvittering fra modtageren. Ejerforeningens bestyrelse skal orienteres og have en kopi af kvitteringen, så der hele tiden er styr på udleverede nøgler til denne gruppe.

HUSDYR

Det er tilladt af have almindelige husdyr som fx mindre hunde og katte i lejlighederne, men ikke eksotiske dyr som fx slanger og edderkopper. Hundeejere skal påse, at hundene ikke på generende vis støjer inde eller ude.