GF SØBYEN / NYTTIG INFO

NYTTIG INFO

Informationerne står opført i alfabetisk rækkefølge

Klik på dokumenter markeret med fed skrift (links), hvis du ønsker at se indholdet.
 
Hvis du har forslag til andre emner, der kan have bred interesse for beboerne i grundejerforeningen, så skriv en besked til bestyrelsen. "Nyttig info" vil løbende blive opdateret med reviderede eller nye emner, når bestyrelsen finder det relevant.
 
Nuværende emner:
- Belysning
- Bådebroen
- Fællesarealer
- Græstrimmer
- Løvsuger
- Haverne ved længehusene
- Lillesø
- Markiser
- Parkering
- Skadedyrshåndtering
- Solafskærmning som fast konstruktion
 
 
BELYSNING
Søbyens udendørs belysning styres ved hjælp af et luxmeter, som aflæser lysforholdene og automatisk tænder belsyningen når det naturlige lys når ned på et vist niveau. Derfor kan det også ske, at belysningen tænder i dagtimerne, hvis det er meget overskyet og mørkt i vejret.
 
Grundejerforeningens bestyrelse har mulighed for at stille på luxmeteret, hvis erfaringerne viser, at belysningen tænder for tidligt eller for sent i forhold til de lysforhold vi ønsker.
 
 
 
BÅDEBROEN
Opdateret 17-10-2021
Den oprindelige bro er blevet fjernet, fordi den var opstillet ulovligt af bygherren. Vi har siden 2017 kørt en sag om godkendelse af alternativ placering, men desværre fået endeligt afslag i marts 2021 fra Klagernes Nævn i Viborg og derfor kommer der ikke en bro i Søbyen.
 
 
 
FÆLLESAREALER
Opdateret 06-11-2018
Bestyrelsen har indgået aftale med O.T. Anlæg om vedligeholdelsen af fællesarealerne og har valgt, at arealerne skal vedligeholdes på “park-niveau”, jf. vedhæftede kvalitetsbeskrivelse. Hvis arealerne skal vedligeholdes på et niveau højere (“haveniveau"), vil det øge prisen med ca. 50%. 

Vi vil venligst henstille til, at gartnerne får ro til deres arbejde, og at forslag om dette eller hint og/eller kritik stiles til bestyrelsen og ikke direkte til gartnerne. Ros derimod må gernes udtrykkes på stedet.
 
 
 
GRÆSTRIMMER og LØVSTØVSUGER
Opdateret 08-11-2019
Grundejerforeningen Søbyen har indkøbt en kombineret græstrimmer og buskrydder samt en løvstøvsuger, som er miljøkorrekt i en kraftig el-udgave. Den står parkeret i Længehus 2 med batterier og alt udstyr, hvor den kan lånes af alle i Søbyen under følgende forudsætninger :

- Den bruges kun i selve Søbyen - ikke noget med en søster i Odense :-)
- Den afleveres rengjort og lige klar til at stilles tilbage i kælderen.
- Batteriet skal muligvis oplades 45 minutter før brug.
- Lidt fingerfærdighed for at skifte værktøj. Der er en stålklinge, græssnor og græs-plastknive

Ring eller skriv til Ole Milther Madsen fra bestyrelsen (60609966), så vil han hjælpe dig godt på vej. 
  
 
 
HAVERNE VED LÆNGEHUSENE
Opdateret 25-08-2022
Det fremgår af vedtægterne, at haverne ved længehusene er grundejerforeningens domæne og derfor reguleres af denne.
  • det er de enkelte lejlighedsejere, der har det fulde ansvar for vedligeholdelse af haverne (fremgår af vedtægterne).
  • der må ikke tilplantes med blomster eller placeres inventar (krukker, bænke m.v.) på de fælles områder udenfor haverne. Der ønskes et enkelt og ensartet udtryk på alle grundejerforeningens arealer. Samtidig skal det være muligt at passe arealerne ved hjælp af maskiner, så prisen på vedligehold minimeres.
Særligt vedr. hegn og hække
  • Grundejerforeningen har en forpligtelse til at sikre ensartethed omkring de forskellige elementer i bebyggelsen. Derfor er det besluttet at sætte nedenstående rammer for hegn og hække ved længehusene. De enkelte ejerforeninger kan fastsætte mere præcise regler inden for de afstukne rammer.
  • Alle afgrænsninger omkring og mellem haverne ved længehusene skal være bøgehække med en maksimal højde på 180 cm på vestsiden og 80 cm på østsiden. Da bøgehækkene kan have meget svært ved at gro på de stykker, der findes under udhænget (altanerne på første sal), tillades det, at der her anvendes andre grønne vækster end bøg. Der kan også anvendes plantekummer her, hvis det foretrækkes frem for plantning direkte i jorden.
  • Det er ikke tilladt at opsætte træhegn eller lignende som afgrænsning af haverne.
 
 
LILLESØ
Opdateret 19-01-2015
Grundejerforeningen har aftalt betingelserne for naturpleje i Lillesøs rørskov med kommunens natur- og miljøafdeling. Skanderborg Kommune afsætter ikke ressourcer til pleje af området, men yder gerne faglig bistand og ser meget positivt på, at grundejerforeningen løser opgaven.
 
Vi må fjerne al opvækst af el og pil, men må ikke slå eller opgrave rørskov. Desuden må vi gerne pleje de eksisterende grupper af træer med nødvendig beskæring.
 
Arealerne på søbredden indenfor rørskoven må grundejerforeningen slå et par gange om året, da der derved opnås en mere mangfoldig naturlig plantevækst.
 
Der er aftalt nærmere detaljer vedr. tidspunkt og metode for plejen.
 
 
 
MARKISER
Opdateret 17. august 2022
Bestyrelsen har besluttet at følgende rammebestemmelser skal gælde for opsætning af markiser på gårdhavehuse og længehuse:

- Markisernes duge skal være ensfarvede og farvemæssigt vælges i en skala fra grå (som vinduespartierne) til naturfarvet.
- Markisernes kassetter skal være grålige på gårdhavehusene og hvide på længehusene.
- Kassetterne skal monteres, så de bedst muligt flugter bygningernes arkitektur, og de skal have en ikke-reflekterende overflade, så blænding af naboer og genboer ikke finder sted.

Det er vigtigt at understrege, at en eventuel beslutning om tilladelse til opsætning af markiser på længehusene alene kan tages af ejerforeningerne selv. De enkelte lejlighedsejere har altså ikke fået endelig tilladelse til opsætning af markiser gennem grundejerforeningens vedtagelse af rammebestemmelser.
 
 
 
PARKERING
Opdateret 16. maj 2023
Formålet med denne bestyrelsesbeslutning er at medvirke til fortsat sikring af tilstrækkelige parkeringsmuligheder for beboerne i Søbyen. Det vil lykkes, hvis vi alle udviser ordentlighed og godt naboskab.

Parkerede motorkøretøjer skal tilhøre eller være fast benyttet (fx firmabil) af beboere i Søbyen, og hvert enkelt køretøj må højest optage én P-plads. Det henstilles til gårdhavehusenes ejere, at de prioriterer benyttelse af egne pladser i carportene, før de benytter de afmærkede båse på grundejerforeningens arealer.

Gæster til Søbyens beboere er naturligvis velkomne til at parkere under besøgene.

Respekter handicappladserne. Tag dem kun i anvendelse, hvis der ikke er andre pladser ledige på Søbyens område.

Mere permanent parkering af autocampere, trailere, campingvogne og andre påhængskøretøjer på parkeringsarealerne er ikke tilladt.
 
 
 
SKADEDYRSHÅNDTERING
Opdateret 20. november 2021
Grundejerforeningen har lavet en aftale med det lokale Skadedyrsselskab
SNOWA om bekæmpelse af muldvarp, mosegrise og myre.

Hurtigheden for bekæmpelse af specielt muldvarpe er afgørende og derfor er alle velkommen til at sende en infomation direkte til kontakt personen hos SNOWA - Mads Walther Poulsen på enten mobil 5124 5102 med en SMS om hvor det er opdaget eller på hans mail mwp@snowa.dk, så vil han rykke ud hurtigst muligt.

Han tager sig af alle "angreb" på vores Søbyen område og rundt om sokler ved alle enhederne i Søbyen. Ser man muldvarpe på Sølund området skal man ikke melde det før de er "gået over Sølund stien".

Med denne aftale håber vi, at vi kan sikre jævn græsplæne og mindske undermineringen af vores fliser/"Grå områder" og indtrængning i selve huse eller lejligheder.
 
SOLAFSKÆRMNING SOM FAST KONSTRUKTION
Opdateret 12. december 2022
Bestyrelsen har besluttet, at følgende rammebestemmelser skal gælde for opsætning af solafskærmninger, der fremstår som en fast del af bygningen, på gårdhavehusene:

- Solafskærmninger skal i størrelse, placering og arkitektur fremstå, så de matcher de oprindeligt monterede afskærmninger mest muligt.
- Materiale- og farvemæssigt skal afskærmninger i det ydre fremstå med samme karakter som de oprindeligt monterede.
- Hvis der hos myndighederne opnås tilladelse til at etablere tagdækning på solafskærmningen, skal den udføres i samme farve og udtryk som husets oprindelige tagflade. Tagdækningen må ikke være af et materiale, der reflekterer sollyset.

Det er de enkelte ejere af husene, der selv skal sikre, at eventuelle lovgivningsmæssige tilladelser er på plads i forhold til offentlige myndigheder. Grundejerforeningen opfylder med rammebestemmelserne alene sin vedtægts- og lokalplansmæssige forpligtelse til at medvirke til sikring af ensartethed i bebyggelsen.