GF SØBYEN / NYTTIG INFO

NYTTIG INFO

Informationerne står opført i alfabetisk rækkefølge

Klik på dokumenter markeret med fed skrift (links), hvis du ønsker at se indholdet.
 
Hvis du har forslag til andre emner, der kan have bred interesse for beboerne i grundejerforeningen, så skriv en besked til bestyrelsen. "Nyttig info" vil løbende blive opdateret med reviderede eller nye emner, når bestyrelsen finder det relevant.
 
Nuværende emner:
- Belysning
- Bådebroen
- Fællesarealer
- Græstrimmer
- Løvsuger
- Haverne ved længehusene
- Lillesø
- Parkering
- Renovation
- Skadedyrshåndtering
 
 
BELYSNING
Søbyens udendørs belysning styres ved hjælp af et luxmeter, som aflæser lysforholdene og automatisk tænder belsyningen når det naturlige lys når ned på et vist niveau. Derfor kan det også ske, at belysningen tænder i dagtimerne, hvis det er meget overskyet og mørkt i vejret.
 
Grundejerforeningens bestyrelse har mulighed for at stille på luxmeteret, hvis erfaringerne viser, at belysningen tænder for tidligt eller for sent i forhold til de lysforhold vi ønsker.
 
 
BÅDEBROEN
Opdateret 17-10-2021
Den oprindelige bro er blevet fjernet, fordi den var opstillet ulovligt af bygherren. Vi har siden 2017 kørt en sag om godkendelse af alternativ placering, men desværre fået endeligt afslag i marts 2021 fra Klagernes Nævn i Viborg og derfor kommer der ikke en bro i Søbyen.
 
 
FÆLLESAREALER
Opdateret 06-11-2018
Bestyrelsen har indgået aftale med O.T. Anlæg om vedligeholdelsen af fællesarealerne og har valgt, at arealerne skal vedligeholdes på “park-niveau”, jf. vedhæftede kvalitetsbeskrivelse. Hvis arealerne skal vedligeholdes på et niveau højere (“haveniveau"), vil det øge prisen med ca. 50%. 

Vi vil venligst henstille til, at gartnerne får ro til deres arbejde, og at forslag om dette eller hint og/eller kritik stiles til bestyrelsen og ikke direkte til gartnerne. Ros derimod må gernes udtrykkes på stedet.
 
 
GRÆSTRIMMER og LØVSTØVSUGER
Opdateret 08-11-2019
Grundejerforeningen Søbyen har indkøbt en kombineret græstrimmer og buskrydder samt en løvstøvsuger, som er miljøkorrekt i en kraftig el-udgave. Den står parkeret i Længehus 2 med batterier og alt udstyr, hvor den kan lånes af alle i Søbyen under følgende forudsætninger :

- Den bruges kun i selve Søbyen - ikke noget med en søster i Odense :-)
- Den afleveres rengjort og lige klar til at stilles tilbage i kælderen.
- Batteriet skal muligvis oplades 45 minutter før brug.
- Lidt fingerfærdighed for at skifte værktøj. Der er en stålklinge, græssnor og græs-plastknive

Ring eller skriv til Ole Milther Madsen fra bestyrelsen (60609966), så vil han hjælpe dig godt på vej. 
  
HAVERNE VED LÆNGEHUSENE
Opdateret 01-06-2016
Det fremgår af vedtægterne, at haverne ved længehusene er grundejerforeningens domæne og derfor reguleres af denne. I forbindelse med indflytningen i længehuset i etape 2 har bestyrelsen besluttet følgende fælles regler (svarer stort set til de regler, der p.t. er gældende for længehuset i etape 1):
  • det er de enkelte lejlighedsejere, der har det fulde ansvar for vedligeholdelse af haverne (fremgår af vedtægterne).
  • hegn omkring haverne må alene være bøgehække af samme type, som er plantet i forbindelse med færdiggørelsen af længehusene (altså ingen stakitter og lignende som ydre afgrænsning af haverne).
  • hækhøjden på forsiden af længehusene skal være 80 cm for at opnå et pænt ensartet udtryk, mens den på bagsiden af husene må være op til almindelig maksimal hækhøjde på 180 cm (evt. lavere, hvis man ønsker det).
  • træer, der plantes i haverne, må ikke overstige 180 cm i højden, så skyggevirkning hos naboerne undgås.
  • der må ikke tilplantes med blomster eller placeres inventar (krukker, bænke m.v.) på de fælles områder udenfor haverne. Der ønskes et enkelt og ensartet udtryk på alle grundejerforeningens arealer. Samtidig skal det være muligt at passe arealerne ved hjælp af maskiner, så prisen på vedligehold minimeres.
  • adgangsforholdene til haverne skal gøre det muligt for håndværkere m.fl., der hyres af ejerforeningerne, at udføre opgaver på længehusenes facader.
 
LILLESØ
Opdateret 19-01-2015
Grundejerforeningen har aftalt betingelserne for naturpleje i Lillesøs rørskov med kommunens natur- og miljøafdeling. Skanderborg Kommune afsætter ikke ressourcer til pleje af området, men yder gerne faglig bistand og ser meget positivt på, at grundejerforeningen løser opgaven.
 
Vi må fjerne al opvækst af el og pil, men må ikke slå eller opgrave rørskov. Desuden må vi gerne pleje de eksisterende grupper af træer med nødvendig beskæring.
 
Arealerne på søbredden indenfor rørskoven må grundejerforeningen slå et par gange om året, da der derved opnås en mere mangfoldig naturlig plantevækst.
 
Der er aftalt nærmere detaljer vedr. tidspunkt og metode for plejen.
 
 
PARKERING
Opdateret 27. marts 2015
Grundejerforeningens bestyrelse har besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt skal ske afmærkning af parkeringspladser til de enkelte ejerlejligheder. Det er bestyrelsens vurdering, at den største fleksibilitet i udnyttelsen af pladserne opnås ved at undlade afmærkning.

Respekter så vidt muligt handicappladserne, men tag dem i anvendelse, hvis der ikke er andre ledige.

Bestyrelsen henstiller til, at mere permanent parkering af trailere, campingvogne og lignende på parkeringsarealerne undlades. Hvis det senere viser sig at blive nødvendigt med et decideret forbud mod parkering af denne slags enheder, vil bestyrelsen tage sagen op til fornyet drøftelse og beslutning.
 
 
RENOVATION
Opdateret 19-01-2015
Sorter affaldet i de tre beholdere på affaldsøen som angivet nedenfor:
  1. RESTAFFALD er til den del af dit affald fra husholdningen, der er tilovers, når alt det der kan genbruges eller genanvendes er sorteret fra.
  2. GLAS er til genanvendelige emballager af glas, metal og hård plast, f.eks. konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, metallåg, vinflasker, syltetøjsglas, plastdunke og –flasker, plastbakker og lignende
  3. PAPIR er til aviser, reklamer, magasiner og tidsskrifter samt små mængder pap og karton. Større mængder pap fra fx møbelemballage må ikke kommes i beholderen, men skal afleveres i Værdiparken (se nedenfor).
Hvis en beholder er fyldt, og der er behov for ekstratømning, skal du rette henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Kan du ikke komme af med affaldet fordi en beholder er fyldt, så lad være med at stille det ved siden af beholderen. Prøv om der er en ledig beholder på en af foreningens andre affaldsøer eller tag det med hjem igen og aflever det først, når beholderen er blevet tømt.
 
Storskrald er kasserede møbler, elektronikaffald og forskellige genanvendelige materialer. Har du ikke selv mulighed for at komme på genbrugspladsen (værdiparken) og aflevere dit storskrald, tilbyder Renosyd at hente det på din adresse op til 8 gange årligt. Se nærmere på RenoSyds hjemmeside
 
Renovationsopgaven løses i Skanderborg Kommune af RenoSyd og selskabets underentreprenører. RenoSyds hjemmeside finder du her.
 
Genbrugsstationen i Skanderborg hedder "Værdiparken", og er beliggende på Sverigesvej 13. Værdiparkens hjemmeside finder du her.
 
SKADEDYRSHÅNDTERING
Opdateret 20. november 2021
Grundejerforeningen har lavet en aftale med det lokale Skadedyrsselskab
SNOWA om bekæmpelse af muldvarp, mosegrise og myre.

Hurtigheden for bekæmpelse af specielt muldvarpe er afgørende og derfor er alle velkommen til at sende en infomation direkte til kontakt personen hos SNOWA - Mads Walther Poulsen på enten mobil 5124 5102 med en SMS om hvor det er opdaget eller på hans mail mwp@snowa.dk, så vil han rykke ud hurtigst muligt.

Han tager sig af alle "angreb" på vores Søbyen område og rundt om sokler ved alle enhederne i Søbyen. Ser man muldvarpe på Sølund området skal man ikke melde det før de er "gået over Sølund stien".

Med denne aftale håber vi, at vi kan sikre jævn græsplæne og mindske undermineringen af vores fliser/"Grå områder" og indtrængning i selve huse eller lejligheder.